Rreziqet për fëmijët gjatë përdorimit të internetit

Caucasian children using digital tablet at night

Rreziqet nga përdorimi i internetit rriten sa më shumë që fëmijët shkathtësohen në përdorimin e pajisjeve të teknologjisë informative.

Ata krijojnë një lloj pavarësie, e cila mund të nxisë zbulimin dhe gjetjen e mjeteve dhe mënyrave të komunikimit dhe informacioneve në faqe të internetit që kanë përmbajtje të papërshtatshme për moshën e tyre.

Rreziqet për fëmijët gjatë përdorimit të internetit mund të jenë:

– Përdorimi i tepruar i internetit në dëm të aktiviteteve sociale dhe fizike në natyrë, të cilat janë shumë të rëndësishme për shëndetin dhe zhvillimin social të fëmijës.

– Rrezik për dëmtime fizike, ngacmime, abuzim fizik dhe seksual nga personat me të cilët fëmijët mund të organizojnë dhe realizojnë takime të drejtpërdrejta.

– Ekspozimi ndaj përmbajtjes së paligjshme dhe të dëmshme, si pornografia, lojëra të ndryshme të dhunshme dhe kontaktet me përdorues të panjohur.

– Ekspozimi ndaj fjalimeve, teksteve dhe imazheve raciste dhe diskriminuese.

– Të pretenduarit e të qenit dikush tjetër, me qëllim për të mashtruar, dëmtuar, ngacmuar apo detyruar dikë tjetër.

– Kontakte të padëshirueshme, veçanërisht me mashtrues me të rritur, që paraqiten si fëmijë. Zbulimi i informatave personale mund të çojë deri te rreziku i dëmtimit fizik.

– Marrja dhe postimi i fotove të papërshtatshme, pa marrë paraprakisht lejen, mund të jetë e dëmshme për të tjerët.

– Falsifikimi i moshës së një personi ku fëmijët pretendojnë të jenë më të vjetër, me qëllim për të fituar qasje në faqet e internetit që janë të lejuara vetëm për të rritur dhe kanë përmbajtje të papërshtatshme për fëmijë.